Circular Economy
R&D Centre

CirkArena je plánovaným výzkumně-vývojovým centrem pro cirkulární ekonomiku. Bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří.

Centrum se zaměří na výzkum odpadů – průmyslových odpadů specifických pro Moravskoslezký kraj, jako jsou strusky a odprašky, bioodpadů a stavebních odpadů – a přispěje tak k transformaci Moravskoslezského kraje.

CirkArena staví na bázi širokého partnerství výzkumných a vzdělávacích organizací a veřejného sektoru. Bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou a pomůže akcelerovat aktivity výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky.

Projekt Cirk Arena je součástí širší strategie SMARt And Green District (SMARAGD), která nabízí regionu komplexní řešení výzev společnosti v oblasti materiálů, energetiky, životního prostředí a IT v uceleném území a je tvořena několika vzájemně synergickými projekty s plánovaným multizdrojovým financováním. Více o strategii SMARAGD naleznete na www.smaragdova.cz

Příběh CirkAreny

Tam, kde se v bývalé hokejové hale dříve fandilo kvalitním výkonům, kde hráli talenti, týmy se přetahovaly o vítězství a místo vibrovalo energií, příběh CirkAreny navazuje a znovu začíná. Nové vědecké a výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku evropské úrovně strhne do Třince, Ostravy a kraje pozornost, přiláká talenty i excelenci, bude se znovu chvět energií.

Myšlenka vzniku CirkAreny vychází z průmyslové historie kraje a aktuální transformace regionální ekonomiky. Přímo navazuje také na evropské klimatické cíle a příklon k nízkouhlíkové ekonomice.

CirkArena vznikne v Třinci a bude mít pobočku v Ostravě v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Stavba samotná bude unikátní ukázkou cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Vznikne recyklací brownfieldu – staré WerkAreny v Třinci. Výstavba je plánována metodou Design & Build.

Výsledky výzkumu a vývoje CirkAreny podpoří regionální inovační ekosystém. Pomohou využít potenciál druhotného využití surovin uložených v regionu – průmyslových hald, odvalů a odkališť, které jsou dědictvím těžkého průmyslu. Přispějí k modernizaci a udržitelnosti podniků v kraji, snižování množství odpadů v průmyslu, předcházení vzniku odpadů, úspoře surovin a tzv. průmyslové symbióze.

V červnu 2021 byl projekt CirkArena vybrán jako jeden ze strategických projektů Moravskoslezského kraje, které se budou ucházet o financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Rozpočet

2,2

celkové výdaje v mld. Kč

%

z Operačního programu Spravedlivá transformace

%

ze státního rozpočtu

%

vlastní financování

Harmonogram projektu

2021 – 2022 – příprava projektové žádosti

2023 – podání projektové žádosti a příprava projektové dokumentace DUR

01 – 06/2024 – získání ÚR a výběr zhotovitele stavby formou D&Build

07/2024 – 12/2027 – realizace stavby, vybavení centra

2023 – 2027 – sestavení výzkumných týmů a nábor zaměstnanců

2028 – zahájení plného provozu výzkumného centra

Nositel projektu

Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.

Partneři projektu

výzkum a vývoj:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

České vysoké učení technické v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

vzdělání a osvěta:

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú.

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii

veřejný sektor:

Statutární město Třinec

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.